LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI

Expedient núm. 48/2021

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM
ANUNCI SOBRE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI

Entitat adjudicadora:

Ajuntament de Vilamacolum
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 48/2021

Objecte del contracte:

Descripció de l’objecte: Explotació del servei de bar-botiga El Cafè de Vilamacolum. Divisió per lots i número: no s’escau
Lloc d’execució: C/ Mar, s/n
Termini d’execució: 4 anys

Tramitació i procediment d’adjudicació:

Tramitació: ordinària Procediment: obert

Pressupost base de la licitació

Import total, IVA vigent exclòs: 64.800,00 €

Garanties:

No s’exigeix garantia provisional. La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació.

Obtenció de documentació i informació:

Entitat: Ajuntament de Vilamacolum Domicili: Plaça Catalunya, 1
Localitat i codi postal: Vilamacolum, 17474 Telèfon: 972521705

Correu electrònic: ajuntament@vilamacolum.cat

Requisits específics del contractista:

Classificació: no s’escau
Altres requisits: Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques.

Presentació d’ofertes:
Data límit presentació: Vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d’aquest Anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Documentació que s’ha de presentar: La que detalla la clàusula vuitena dels plecs de clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: El que s’indica a la clàusula vuitena dels pecs de clàusules administratives particulars.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos. Admissió de variants: assenyalades en el plec de clàusules particulars.

Obertura de les ofertes:

L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Corporació, a les 17:30 hores del primer dijous hàbil comptat a partir de l’endemà del dia de l’acabament de presentació de proposicions.

Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari. Vilamacolum, document signat electrònicament

L’Alcalde
Jordi Claparols i Pagès

 

Anunci

Plec condicions tècniques bar-botiga El Cafè de Vilamacolum

Plec clausules particulars administratives per l’explotació del bar-botiga