NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIONS

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ha acordatconcedir, a l’Ajuntament de Vilamacolum, les subvencions següents:

Exp. Núm.     Concepte                                                                  Import  subvenció

2018/1297     Conservació i manteniment de vies publiques                       22.100,00 €

2018/1297     Millora equipament esportiu                                                 8.262,00 €        

2018/2101     Cooperació cultural                                                             5.358,00 €

2018/2578     Noves tecnologies                                                                 681,98 €

2018/1297     Desbrossament marges                                                         900,00 €