Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4314 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Informació pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 54-0 Edicte: 2138 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Licitació per a l'explotació de la prestació del servei de bar-botiga El Cafè de Vilamacolum
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1641 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1396 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 430 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9867 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitivia del Compte general corresponent a l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7716 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7633 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Convocatòria per a la renovació del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5735 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4268 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública de padrons de cobrament en període de pagament voluntari d'1 de juliol a 31 d'agost (Aj. Bescanó i Vilamacolum)