Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5763 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5868 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de les obres "reforma per a l'habilitació de dispensaris en l'edifici de l'Ajuntament" i incoació de l'expedient de licitació
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4314 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Informació pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 54-0 Edicte: 2138 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Licitació per a l'explotació de la prestació del servei de bar-botiga El Cafè de Vilamacolum
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1641 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1396 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 430 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9867 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitivia del Compte general corresponent a l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7716 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7633 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Convocatòria per a la renovació del càrrec de jutge de pau substitut