Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11231 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació i la creació de les ordenances per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11246 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10384 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8653 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7998 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Informació pública del projecte d'actuació específica per a la instal·lació d'unes plaques fotovoltàiques - Exp. 101/2021
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5763 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5868 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de les obres "reforma per a l'habilitació de dispensaris en l'edifici de l'Ajuntament" i incoació de l'expedient de licitació
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4314 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Informació pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 54-0 Edicte: 2138 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Licitació per a l'explotació de la prestació del servei de bar-botiga El Cafè de Vilamacolum
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1641 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general